ATTRAKTOR ZEROS
Pedro Paulo Rocha ∴___ ATTRAKTOR ZEROS ∴∴._,,-'"␣ i ! ', /二フ␣フ | ,,、 丿 |∴∴∴∴∴∴ ヽ ,␣ ゙l ∴∴∴∴∴ ,␣ ゙l ∴∴∴∴∴ ゙、 ._,,-'"↘↘※͔̎͆̏ͩ̈ ↘↘↘↘↘↘↘↘↘※͔̎͆̏ͩ̈ ._,,-'"↘↘※͔̎͆̏ͩ̈ ↘↘↘↘↘↘↘↘↘※͔̎͆̏ͩ̈ ↘↘↘↘↘↘↘↘↘※͔̎͆̏ͩ̈ ↘↘↘∴∴∴∴∴ ヽ ,␣ ゙l ∴∴∴∴∴ ゙、 ._,,-'"|!;r ␣␣ i ! ', /二フ␣フ
| ,,、 丿 |∴∴∴∴∴∴ ヽ ,␣ ゙l ∴∴∴∴∴ ゙、 ._,,-'"↘↘※͔̎͆̏ͩ̈ ↘↘↘↘↘↘↘↘↘※͔̎͆̏ͩ̈ ↘↘↘↘↘↘↘↘↘※͔̎͆̏ͩ̈ ↘↘↘
ATTRAKTOR ZEROS
+
|\
+
,~.
+
.’|,\
+
.~___
+
|,
+
|\
+
•
+
>^V
+
<
+
^
+
:H.Oytycyka
+
../
+
.\_[||**^>
+
/
+
>